PaperPlanes#3 – KurigaLu Saar KurigaLu

Prof. K S Nissar Ahmed (Kokkare Hosahalli Shekh Haider Nissar Ahmed) is a prominent Kannada poet and writer. KurigaLu, Saar, KurigaLu is his hard-hitting poetical satire that will forever apply to humans.

ಕುರಿಗಳು, ಸಾರ್, ಕುರಿಗಳು; ಸಾಗಿದ್ದೇ ಗುರಿಗಳು. (kurigaLu, saar, kurigaLu; saagidde gurigaLu.)
ಮಂದೆಯಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಸ್ವಂತತೆಯೆ ಬಂದಾಗಿ (mandheyalli ondagi, swantateye bandagi)
ಇದರ ಬಾಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಲ ಇದು ಮೂಸಿ, (idara baala adu matte adara baala idu moosi,)
ದನಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ, (dani kuggisi, tale taggisi,)
ಹುಡುಕಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಮೇವು, ಅಂಡಲೆಯುವ ನಾವು, ನೀವು, (huDuki hullu kaDDI mEvu, anDaleyuva naavu neevu)
ನಮಗೊ ನೂರು ಗುರಿಗಳು (namagO nooru gurigaLu.)
ಎಡ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ದಿಕ್ಕು ಪಾಲಾಗಿ, (eda dikkige, bala dikkige, omme dikkapaalagi,)
ಒಮ್ಮೆ ಅದೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಟಸ್ಥ್ಯದಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು (omme adU kaLedukonDu TaaTasthyadi dikkeTTu)
ಹೇಗೆ ಹೇಗೊ ಏಗುತಿರುವ, ಬರೀ ಕಿರುಚಿ ರೇಗುತಿರುವ, (hege hego eegutiruva, bari kiruchi regutiruva,)
ನೊಣ ಕೂತರೆ ಬಾಗುತಿರುವ, ತಿನದಿದ್ದರು ತೇಗುತಿರುವ, (noNa kuthare baaguthiruva, tinnadiddaru tegutiruva,)
ಹಿಂದೆ ಬಂದರೊದೆಯದ, ಮುಂದೆ ಬರಲು ಹಾಯದ (hinde bandarodeyada, mundhe baralu haayada)
ಅವರು, ಇವರು, ನಾವುಗಳು (avaru, ivaru, naavugalu)
ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೊಂದೆ ಆದಾಗಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಂದೆ – (mandheyalli ellavonde aadagale swarga mundhe –)
ಅದಕಿಲ್ಲವೆ ನಾವುತ್ತರ? ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗೆತ್ತರ, (adakillave naavuttara? MedhuLinalli taggettara)
ಹಿರಿದು, ಕಿರಿದು ಮಾಯಿಸಿ, (hiridu kiridu maayisi,)
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಮೆದುಳ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ (obbobbarigiruva medhuLa swarthada upayogadinda)
ಇಡಿ ಮಂದೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿ (iDi mandhege haayisi,)
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೊಗ್ಗದಂಥ ಕಲೆಯ ಕರ್ಮಕಿಳಿಯದಂತೆ (hoTTe baTTegoggadantha kaleya karmakkiLiyadanthe)
ತಲೆ ಬೆಲೆಯ ಸುಧಾರಿಸಿ, (tale beleya sudharisi,)
ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪಿನ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ (biLi kappina dwandwagaLige maadisi samajayishi,)
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ, (namma medhuLu shuddhiyagi, buddhi nirbuddhiyaagi)
ಕೆಂಬಣ್ಣವನೊಂದೆ ಪೂಸಿ, (kembaNNavanonde poosi)
ಅದರ ಬಾಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಾಲ ಅದು ಮೂಸಿ (adara baala idu, matte idara baala adu moosi)
ನಡೆವ ನಮ್ಮೊಳೆಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು? (naDuve nammoLelli biruku?)
ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ವ ಕುರುಬರು: (namma kaaiva kurubaru:)
ಪುಟಗೋಸಿಯ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಕಿತ್ತು ಪಂಚೆಯುಟ್ಟವರು (puTagosiya monne taane kitthu pancheyuTTavaru,)
ಶಾನುಭೋಗ ಗೀಚಿದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನು ಒತ್ತುವವರು; (shaanubhoga geechiddakke hebbettannu otthuvavaru;)
ಜಮಾಬಂದಿಗಮಲ್ದಾರ ಬರಲು ನಮ್ಮಳೊಬ್ಬನನ್ನ (jamaabandigamaldaara baralu nammoLobbananna)
ಮೆಚ್ಚಿ, ಮಸೆದ ಮಚ್ಚ ಹಿರಿದು ಕಚಕ್ಕೆಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕತ್ತ (mechchi, maseda machcha hiridu kachakkendu kochchi kattha,)
ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಮೆಹರುಬಾನಿ ಮಾಡಿ ಕೈಯ್ಯ ಜೋಡಿಸುತ್ತ (biriyaniya meharubaani maaDi kaiyya jodisuttha,)
ಕಿಸೆಗೆ ಹಸಿರುನೋಟು ತುರುಕಿ, ನುಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವವರು. (kisege hasiru noTu turuki, nudige benne hachchuvavaru.)
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂಡಿ, ಮರದಡಿಯಲಿ ತಾವು ಕೂತು (bisilinalli namma dooDi, maradaDiyali taavu koothu)
ಮಾತು, ಮಾತು, ಮಾತು, ಮಾತು (maathu, maathu, maathu, maathu)
ಮಾತಿನ ಗೈರತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಕರಾಮತ್ತು ನಡೆಸುವವರು, (maathina gairatthinalle karaamatthu naDesuvavaru.)
ನಮ್ಮ ಮೈಯ ತುಪ್ಪಟವ ರವಷ್ಟು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಸವರಿ (namma maiyya tuppaTava ravashTu biDada haage savari)
ಕಂಬಳಿಗಳ ನೇಯುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಕುವವರು. (kambaLigaLa neyuvantha yojanegaLa haakuvavaru.)
ಮಾರಮ್ಮನ ಮುಡಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಆಯುವವರು (Maarammana muDige kempu daasavaaLa aayuvavaru)
ಬೆಟ್ಟ ದಾಟಿ ಕಿರುಬ ನುಗ್ಗಿ , ನಮ್ಮೊಳಿಬ್ಬರನ್ನ ಮುಗಿಸಿ (beTTa daaTi kiruba nuggi, nimmoLibbaranna mugisi,)
ನಾವು ‘ಬ್ಯಾ, ಬ್ಯಾ’ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು (naavu ‘bya bya’ endhu baayi baayi baDedukonDu)
ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತಿದ್ದರೂ – (bobbe haakuthiddarU –)
ಚಕ್ಕ ಭಾರ ಆಟದಲ್ಲೆ ಮಗ್ನರು ಇವರೆಲ್ಲರು (chakkabhaara aaTadalli magnaru ivarellaru)
ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ವ ಗೊಲ್ಲರು. (namma kaaiva gollaru.)
ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಕೂರಲಿಲ್ಲ (doDDiyalli kooDihaaki nillalilla, kooralilla,)
ಎದ್ದರೆ ಸರಿದಾಡಲಿಲ್ಲ , ಬಿದ್ದರೆ ಹರಿದಾಡಲಿಲ್ಲ, (eddhare saridaDalilla, biddare haridaDalilla,)
ದೀಪದ ದೌಲತ್ತು ಇಲ್ಲ, (deepada daulatthu illa,)
ಗಾಳಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, (gaaLiya gammatthu illa.)
ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ತೆವಳಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇನೆ (kinDiyinda tevaLi bandha gaaLi kooDa nammadene)
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರಿಯ ಸುಲಿದು ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸವರಿ (namma mundhe kuriya sulidu, aache alli uppu savari)
ಒಣಗಲಿಟ್ಟ ಹಸಿ ತೊಗಲಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಬೆ ವಾಸನೆ, (oNagaliTTa hasi togalina bisibisi habe vaasane,)
ಇರಿಯುತಿಹುದು ಮೂಗನೆ! (iriyutihudu moogane!)
ಕೊಬ್ಬಿರುವೀ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಮೈ ನಾತದ ಗಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ (kobbiruvee mabbinalli, mai naathada gabbinalli,)
ಇದರ ಉಸಿರು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಉಸಿರು ಇದು ಮೂಸಿ – (idara usiru adu, matthe adara usiru idu moosi –)
ಹೇಸಿದರು ನಿಭಾಯಿಸಿ, (hesidaru nibhayisi,)
ತಾಳ್ಮೆಯನೆ ದಬಾಯಿಸಿ, (taaLmeyane dabaayisi,)
ನಮ್ಮ ನಾವೆ ಅಂದುಕೊಂಡೊ, ಉಗುಳುನುಂಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡೊ, (namma naave andhukonDo, ugulu nungi nondhukonDo,)
ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏಗುತ್ತಿರುವ ನಾವು, ನೀವು, ಇಡೀ ಹಿಂಡು. (nambikonDu Eguthiruva naavu, neevu, iDee hinDu)
ತಳವೂರಿದ ಕುರುಬ ಕಟುಕನಾದ; ಅವನ ಮಚ್ಚೊ ಅಹ! (taLavoorida kuruba kaTukanaada; avana machcho aaha!)
ಏನು ಝಳಪು, ಏನು ಹೊಳಪು, ಏನು ಜಾದು, ಏನು ಮೋಹ! (enu jhaLapu, enu hoLapu, enu jaadu, enu moha!)
ಆ ಹೊಳಪಿಗೆ ದಂಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗದೇ ರಂಗಾಗಿ, (aa hoLapige dangagi, kaNNigade rangagi,)
ಒಳಗೊಳಗೇ ಜಂಗಾಗಿ (oLagoLage jangagi,)
ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ, ಸೊಕ್ಕಿರುವ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಕಿರುವ, (kaNNu kukki sokkiruva, hogi hogi nekkiruva)
ಕತ್ತನದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿರುವ (katthanadake thikkiruva)
ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು, ಇವರು (naavu, neevu, avaru, ivaru)
ಮಚ್ಚಿನ ಆ ಮೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದರಾಳದ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ (machchina aa mechchinalli, adaraLada kichchinalli,)
ಮನೆ ಮಾಡಿವೆ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ (mane maaDive huchchinalli)
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಗಳು (nammellara gurigaLu!)

 

 

Translation into English

Sheep, sir, sheep; what goes ahead are the goals.

Become one with the crowd, shut down the individuality,

Sniff each other’s tails,

Lower the voice, bow down the head,

Search for grass, twigs and hay, you and us, roaming jobless.

We too have hundreds of goals.

To the left, to the right, sometimes directionless,

Sometimes losing that too being distraught at neutrality

Somehow tolerating, only shouting and screaming,

Bowing even to a fly, burping even if not eaten,

Not kicking whoever is behind, not ramming whoever is in the front,

Them, us, everyone.

Heaven is when everyone becomes one with the crowd

Aren’t we the answer for that? The sulci-gyri of the brain

Level the younger and older

Using the selfishness of each brain

Set sail for the whole crowd

A talent unsuitable for either food or clothes, not even for work

To set a price per head,

Explain the duel between white and black

Purify our brains, knowledge becomes unknowledgeable

Worship only the red

Sniff each other’s tails

Where are the differences among us?

The shepherds who protect us

Only day before yesterday threw the loins and wore panche

Put thumbprints to whatever the accountant writes

The credit man comes, likes one of us,

Stabs with sharpened machete and slits the neck

Prepares biryani of sympathy by pleading

Stuffs money into grinning mouths and buttering words

They push us to work under the sun while they sit under the tree

Talk, talk, talk, talk

Perform miracles only with their talks

They skin us completely without leaving a trace

And come up with a scheme to weave blankets for us

They scavenge hibiscus for goddess Maramma

When a hyena crosses over the mountain, kills two of us

And we bleat

Creating chaos

Engrossed in a game of ludo

Are our cowherds.

Even when locked in a barn, neither stand nor sit,

Don’t move when awake, don’t sprawl when fall,

No privilege of light

No scent of air

The air that comes in through the peepholes is ours

The sheep they skinned and smeared salt

To dry from it comes the warm raw smell

That drills our nose.

In this thickened fog, in this bad odour of our bodies,

Sniff each other’s breath

Manage the shit

Silence the patience

Admonish ourselves, not speak about the hurt,

Trust and wait, us, you and the whole herd.

The shepherd who sat down became the tyrant; what a machete he has!

What reflection, what shine, what magic, what lust!

Stunned by its shine, it is colourful to our eyes

It rusts us from inside

Blinds our eyes with arrogance, licking it again and again,

Rubbing our necks to it,

Us, you and them.

In the admiration of the machete, in its fire of passion,

Our goals

Have made their home.

 

About the Author : Shwetha H S is reader, writer, traveller, book reviewer and author of Blues Brewery, a prose and poetry anthology. She  writes on  https://shwethahs.wordpress.com/

About Author

One thought on “PaperPlanes#3 – KurigaLu Saar KurigaLu

  1. Thank you for translating such a thought provoking poem so that even non-Kannada speaking folks can take the pleasure of enjoying it.

What are you thinking? Tell us in Comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.